Welkom bij
onze webwinkel
Nu magazijn uitverkoop!! Tot wel 50% Korting!
 

Inleiding

De Gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen! Als je jonger bent dan 18 jaar heb je een duidelijke toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan. 
De verkoopsite http://www.bankstellenshop.com/ (hierna « Site » genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor elke internetgebruiker (hierna « Internetter » genoemd). De Site werd opgemaakt door de onderneming HQ-Furniture BTW-nr. NL165464057B02. KVK-nr 54732042.

Via de Site kan Bankstellenshop.com producten koop aanbieden aan Internetters die op de site surfen (hierna « Gebruikers » genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en HQ-Furniture gezamenlijk de « Partijen » en afzonderlijk « Partij » worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan « Koper » wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Elke Gebruiker die aankopen op de Site wil verrichten, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag Gebruiker van de Site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de Site en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de Site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door HQ-Furniture. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen.

Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker.

Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de on-line aankopen. Mocht de klant besluiten een product via een outlet te kopen dan gelden de algemene voorwaarden van deze outlet en loopt ook de garatie via de outlet.

Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze voorwaarden niet wijzigt.

Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online-verkoop van de op de Site te koop aangeboden Producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop op Nederlands grondgebied, met uitsluiting van alle andere documenten. 

Artikel 2. Producten - Prijzen

2.1. Producten

De door HQ-Furniture aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd.

HQ-Furniture houd zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. 

2.2. Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in Euro en zijn geldig in Nederland. Eventuele kortingen, recyclagebijdrages, alsook de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend. De factuur die aan de Gebruiker zal geadresseerd worden via de e-mail voor de levering, zal dus de prijs van de producten, alsook de verwerkingskosten van de bestelling omvatten.

HQ-Furniture behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de Gebruiker stemt hiermee in. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.

2.3. Verwerkingskosten van de bestelling

De verwerkingskosten van de bestelling bestaan uit een deelname in de verzendingskosten (porto en verpakking) en een deelname in de betalingskosten (beheer en incasso) waarvan sprake is in artikel 6.

2.3.1. De deelname in de verzendingskosten (verzending en verpakking) van het product varieert in functie van het bestelde artikel, volgens de volgende tariefstructuur:

Voor een gewone levering zal geen verzendkosten worden gefactureerd per product set (bestaande uit 3 delen). Voor bepaalde producten worden verzendkosten in rekening gebracht, deze zullen bij het artikel vermeld staan. HQ-Furniture behoudt zich het recht voor dit bedrag te wijzigen naargelang de evolutie van verzendtarieven.

2.3.2. Naargelang de betalingswijze volgens de aanwijzingen gedetailleerd in artikel 6, kunnen er bijkomende betalingskosten ( beheer en incasso ) worden verrekend.

Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling

3.1. Navigeren op de site

De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Producten die HQ-Furniture aldaar te koop aanbiedt.

De Gebruiker kan vrij op de diverse pagina’s van de Site navigeren, zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje « In winkelwagen » of « zet op verlanglijstje » te klikken.

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om :

-       een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen, door te klikken op "Winkelwagen",

-       eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door te klikken op "Terug" ; de correctie is niet meer mogelijk eens de Gebruiker op "Bestellen" heeft geklikt ,

-       de selectie van Producten te beëindigen en deze Producten te bestellen door te klikken op "Bestelling plaatsen".

De Gebruiker kan de door hem gekozen Producten bestellen door eerst te klikken op « bestelling plaatsen » en zich vervolgens te identificeren, door zijn klantnummer, gebruikersnaam en paswoord in te geven die hij gecreëerd zal hebben door te klikken op « Uw persoonlijke gegevens ». In dit laatste geval dient de Gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te toetsen, zoals zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk paswoord dat hij zelf kiest. De Gebruiker moet dit paswoord opgeven om zich naderhand op de Site te identificeren.

De gebruiker aanvaardt dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens : de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling (met uitzondering van de verwerkingskosten waarvan sprake in artikel 2.3), de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de Producten. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.

3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker op « Ik valideer mijn bestelling » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd : de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van HQ-Furniture of van haar prestatie plichtige, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door HQ-Furniture.

3.4. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Bankstellenshop.com verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de portkosten. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de verwerkingskosten, en in voorkomend geval, de betalings- en portkosten van de bestelling omvatten.

Artikel 4. Levering

4.1. Termijnen
De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing :

-       Levering op afspraak

Voor zware artikelen, wordt de Koper per e-mail op de hoogte gebracht van de leveringsdatum. Als de voorgestelde datum hem niet schikt, neemt hij telefonisch contact op met de planningsdienst of zijn consulente op het nr. 040 40 20 920. (Tarief in functie van de operator).

Voor het geval de bestelling niet kan uitgevoerd worden binnen een maximale termijn van 134 werkdagen, vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper, beschikt deze laatste over het recht af te zien van de Koop. Voor de bestellingen waarvan de bevestiging verzonden aan de Koper vermeldt 'beschikbaar binnen x weken’, wordt de maximale leveringstermijn van 134 werkdagen vermeerderd met het aantal weken in kwestie. Bij overschrijding van de levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

4.2. Leveringsadres

De door de Koper bestelde Producten worden uitsluitend in Nederland geleverd, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren.

De Producten worden in elk geval verstuurd een vervoerder. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten. Alle andere risico’s van verlies van en schade aan de Producten worden overgedragen aan de Koper bij de levering.

De leveringsadressen zijn vanaf nu de volgende :

-       Bij de koper thuis of op het, door hem gekozen aflever adres.

4.3. Leveringstijdstip

De transporteur neemt contact op met de klant om de aflevertijd af te spreken. Na eerste contact transporteur dient het product binnen 2 weken te worden afgenomen of HQ-Furniture kan extra kosten in rekening brengen. Mocht de klant op het afgesproken tijdstip niet thuis zijn wordt er 150 euro transport in rekening gebracht om het product nogmaals bij de klant aan te bieden op een ander tijdstip. Mocht de klant weer niet aanwezig zijn dan is de klant in verzuim. HQ-Furniture is in dit geval gerechtigd de artikelen aan een derde te verkopen waarbij de aanbetaling niet wordt geretourneerd.

Artikel 5. Recht om af te zien van aankoop

De Koper heeft het recht af te zien van de aankoop mits het product door HQ-Furniture nog niet is besteld bij de leverancier. Wil men afzien van het product wordt de 25% aanbetaling in rekening gebracht. Mocht dit het geval zijn dan zal HQ-Furniture zijn uiterste best doen om alsnog naar een voor de klant passende oplossing te zoeken. Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan en het product retour kan worden gezonden, zal HQ-Furniture de Koper binnen dertig (30) dagen het door de klant gestorte resterende bedragen terugbetalen. 

Artikel 6. Betaling

Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee zoals vermeld in artikel 2.3 en, in voorkomend geval, een deelname in de betalingskosten, in functie van de gekozen betalingswijze (punt 4 en 5 hierna).

Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd om uit de onderstaande betalingswijzen te kiezen :

  1. Met een VISA-kaart of MasterCard : de betaling gebeurt vervolgens naargelang de modaliteiten overeengekomen is met zijn bank ;
  2. Met I-Deal : de betaling gebeurt vervolgens naargelang de modaliteiten overeengekomen is met zijn bank ;
  3. Per overschrijving op internet (Internet bankieren)

4.         Onder rembours bij de levering: het vervolg bedrag op de aanbetaling, in meeste gevallen 75% van het aankoop bedrag betaald de Koper aan de bezorger via de pin of via gepaste contanten aan de transporteur,

De bestelling wordt nagekomen, onder voorbehoud van het recht van HQ-Furniture om deze te weigeren. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij foutieve prijsvermelding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of voorafgaande aanbetaling. In geval van niet-betaling op de vervaldag, brengen de verschuldigde sommen een intrest à rato van 1,65% per maand met zich mee. Deze worden vermeerderd met een boete van 15%, met een minimum van 50€, met de retourkosten, en, in voorkomend geval, met de kosten voor het opzoeken van het adres.

In elk geval behoudt HQ-Furniture zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van

-       een bestaand geschil met de Koper ;

-       niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de Koper ;

-       weigering van toestemming voor betaling met bankkaart door de bankinstellingen ;

-       niet-betaling of gedeeltelijke aanbetaling ;

-       niet-betaling tijdens aflevering ;

-       gebruik van een bankkaart die niet werd uitgegeven door een Nederlandse financiële instelling.

Alsdan kan HQ-Furniture onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

Article 7. Garanties

De Koper dient zorgvuldig de factuur te bewaren.
De Koper hoeft niet te aarzelen om contact op te nemen met zijn consulente.
7.1. Een artikel omruilen of teruggeven

In overleg met de transporteur en HQ-Furniture kan worden over gegaan tot terug name. Mocht het product beschadigd aankomen dan wordt in overleg met HQ-Furniture bepaald of het product retour gaat en voor een vervangend product wordt gezorgd of dat het product bij de klant gerepareerd wordt. Verder wordt alleen overgegaan tot de garantie regeling mits het bankstel op een normale manier is gebruikt en in goede omstandigheden verblijft. Eigenschappen van materialen zijn geen gebreken en vormen daarom geen grond voor reclamatie.

Worden niet teruggenomen :

-       Artikelen beschadigd of bevuild door de Koper, huisdieren of anderen, niet door toedoen van HQ-Furniture of zijn transporteur.

-       Artikelen beschadigd door onachtzaamheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of de Koper zelf.

-       Schade door gebruik van verkeerd toegepaste chemische of andere schoonmaak middelen.

-       Artikelen welke niet in de originele verpakking verpakt zijn.

7.2. Meubilair : commerciele garantie van 2 jaar

De artikelen uit de rubriek meubilair en van 2 jaar garantie vanaf de facturatie, of langer indien vermeld. Gedurende de garantieperiode Indien het gebrek wordt vastgesteld binnen het jaar na de facturatie, neemt enkel HQ-furniture het geheel van de kosten van de herstellingskosten voor zijn rekening op zich. 

7.3. Uitzonderingen

De garantie waarvan sprake in punt 7.2 is niet van toepassing :

-       Bij normale slijtage van bepaalde delen

-       Op onderdelen en accessoires die regelmatig moeten vervangen worden (zoals batterijen, lampen, ...)

-       Bij professioneel, commercieel of collectief gebruik, of als het artikel gebruikt wordt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het dient.

-       Bij herstelling van een defect te wijten aan opzet of nalatigheid.

-       Bij herstelling van een defect te wijten aan een ongeval, een brand, de bliksem, een storm of om het even welke andere natuurramp.

-       Bij herstelling uitgevoerd door een derde of uzelf.

-       Bij verkeerd gebruik van het product.

-       Bij bekleding anders dan Aniline, Semi-Aniline en Top leder (PVC en Split leder vallen buiten de garantie)

-       De garantie dekt geen enkele vorm van schadeloosstelling. 

7.4. Wettelijke garantie

De Koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van zijn artikel, op voorwaarde dat hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en als dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voornoemde facturatie. In dat geval mag hij de herstelling of de vervanging, en indien geen van vernoemde oplossingen mogelijk is, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet ( art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek ). Met het oog hierop verwittigt hij HQ-Furniture schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld. Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering, behoort het aan HQ-furniture om te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering. 

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van de persoonsgegevens m.b.t. de Koper door HQ-Furniture gevestigd te Deurne, Jozef Israelsstraat 17, 5753 CX BTW-nr. NL165464057B02, verantwoordelijke van de verwerking, heeft tot doel de aanvaarding en de behandeling van zijn bestelling, het toekennen van kredieten, de realisatie van statistieken en testen, het globale beheer van de relaties met het cliënteel, met inbegrip van de commerciële promotie van producten en diensten van HQ-Furniture.

De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een mail (info@bankstellenshop.com) te verzenden, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart.

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op marketingdoeleinden aan partners van HQ-Furniture worden meegedeeld. De Koper mag zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of mail als volgt te verzenden : “ Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op marketingdoeleinden” (info@bankstellenshop.com).

Sommige telefoongesprekken die de Koper heeft met de telefoon consulenten worden opgenomen met als enig doel de kwaliteit van de HQ-Furniture diensten te verbeteren. 

8.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

HQ-Furniture kan ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de Gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van HQ-Furniture mogen worden medegedeeld tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door zulks achteraf te weigeren per post of per e-mail, op de wijze in het bovenstaande lid gesteld.

8.2. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de Site. HQ-Furniture gebruikt cookies alleen om de aan de Gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren.

Het staat de Gebruiker vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de Gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die HQ-Furniture via de Site aanbiedt, te personaliseren.

8.3. Webbanners

Bepaalde webpagina’s van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of « web banners », waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld.

Deze web banners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclame-uitingen te meten en te verbeteren.

De inlichtingen die via deze banners worden verkregen zijn volledig anoniem en maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina’s van de Site, teneinde de Gebruikers van onze Site beter te bedienen.

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Overmacht

HQ-Furniture kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal HQ-Furniture de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft HQ-Furniture de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor HQ-Furniture om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

HQ-Furniture is nimmer en onder geen voorwaarde aansprakelijk te stellen voor gemaakte tel-schrijf-en/of typefouten alsmede onduidelijkheden in offertes, prospect, en/of opdrachtbevestigingen

9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een des bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

9.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

9.4. Toepasselijk recht – Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen HQ-Furniture en de Koper worden beheerst door het Nederlands recht. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen.